„ Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu,

do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka,

 a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej”.

   Kazimierz Kossak- Główczewski

Wstęp :

Edukacja regionalna jest ważnym etapem w wychowaniu małego dziecka. Edukacja regionalna jest szansą naturalnego dorośnięcia człowieka od małej, lokalnej, regionalnej społeczności do obywatela „Wielkiej Ojczyzny”. Edukacja regionalna pomaga znaleźć odpowiedź  na ważne pytania : „Kim jestem ?, Skąd pochodzę?,  „Jak mam  żyć?”.

Poznanie korzeni i tradycji swojej rodziny, rodzinnej miejscowości i jej okolic/ bliskich dziecku/ powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa, już w najmłodszych grupach przedszkolnych. Praca z dzieckiem zakłada  systematyczny ciąg działań zaspokajających naturalną ciekawość dziecka, dotyczącą środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Realizując zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym w regionie, skupiamy  uwagę na rozbudzaniu naturalnej wrażliwości dzieci poprzez kontakt z wytworami kultury, sztuki i techniki czy też obserwowanie zjawisk, procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu .  Część zajęć realizowania jest przy zaangażowaniu rodziców (tj. zagadnienia bloku tematycznego związanego z rodziną dziecka, historia, tradycjami i obrzędami) a część poza murami przedszkola. W pracy z dziećmi należy wykorzystać zasoby środowiska lokalnego, poprzez współpracę z ciekawymi ludźmi, instytucjami organizacjami społecznymi działającymi w mieście                                                              i najbliższej okolicy.

Edukacja regionalna wprowadza dziecko w żywy , prawdziwy świat, pełen przeżyć, emocji , piękna, doświadczeń i odkryć. To świat kolorów, zapachów i dźwięków. Przewodnikiem jest nauczyciel przy udziale i wsparciu innych członków społeczności lokalnej. Ze zdobytych doświadczeń i  bodźców, dziecko  czerpie inspirację uruchamiając zmysły i wyobraźnię. I chociaż w młodszym wieku dziecko wielu spraw i zagadnień jeszcze nie rozumie, są one dla niego królem niezapomnianych  przeżyć. Radość, zachwyt, podziw, szacunek  to , to co pomaga w wzbogacaniu wiedzy i wprowadzaniu w kulturę najbliższego środowiska. Ważne jest więc odwołanie się w procesie edukacji do wspólnoty miejsc, tradycji i historii. Albowiem pierwsze przeżycia i doświadczenia dziecięce, szczególnie o silnym zabarwieniu emocjonalnym, są najbardziej trwałe                        i pozostają na całe życie.  

Program Wrocławska przygoda Jasia i Małgosi skierowany jest do dzieci przedszkolnych. Zawiera cele, treści, metody i formy zajęć oraz określa czas realizacji   i uczestników programu. Czas realizacji poszczególnych elementów programu wpisano             w cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

CELE PROGRAMU :

 • kształtowanie  poczucia przynależności do społeczności lokalnej;
 • kształtowanie postaw patriotycznych w kontekście kultury regionu;
 • kształtowanie postaw wobec dziedzictwa regionu i kultywowanie lokalnych obyczajów
 • kształtowanie postawy świadomego i kreatywnego uczestnika w życiu wspólnoty lokalnej
 • kształtowanie więzi emocjonalnych z „małą wrocławską ojczyzną”
 • poznawanie kultury regionu poprzez gromadzenie ciekawych opowieści związanych z Wrocławiem i   okolicą
 • budowanie pomostu między tradycją a nowoczesnością
 • Współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie realizacji treści edukacji regionalnej

 

UCZESTNICY:

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • nauczyciele
 • rodzice
 • partnerzy przedszkola
 • lokalne instytucje kultury

 

METODY:

 • metoda projektu
 • bezpośrednich doświadczeń
 • stawiania zadań do wykonania

 

FORMY:

 • zajęcia z ekspertem (przewodnik)
 • wycieczki edukacyjne po Wrocławiu i okolicy
 • quizy, konkursy, przeglądy, festiwale
 • kronika i gazetka regionalna w przedszkolu
 • współdziałanie pomiędzy placówkami

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

czas pobytu dziecka w przedszkolu

 

TREŚCI TEMATYCZNE:

Moja rodzina.           

 1. Moje przedszkole w osiedlu.
 2. Patrzę na Wrocław – historia, herb, flaga, hejnał.
 3. Zabytki miasta.
 4. Parki Wrocławia.
 5. Instytucje kultury.

 

Ad.MOJA RODZINA :

 • Poznanie członków i struktury rodziny.
 • Historia i pochodzenie rodziny.
 • Tradycje i zwyczaje rodzinne.

 

OPIS DZIAŁANIA:

Kronika wydarzeń rodzinnych. Drzewo genealogiczne rodziny, mapa pochodzenia rodziny, kultywowanie tradycji rodzinnych (urodziny, święta itp.),

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW.

Dziecko:

 • zna członków rodziny i przypisane im role,
 • rozumie pojęcia; rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki, wujostwo,
 • zna i inicjuje zabawy rodzinne,
 • chętnie podejmuje aktywność z rodzicami.

 

Ad. 2 MOJE PRZEDSZKOLE W OSIEDLU

OPIS DZIAŁANIA:

Nazwa przedszkola, specyfika  i jego miejsce w osiedlu. Tradycje i pracownicy przedszkola. Poznanie nazwy osiedla i jego miejsca na planie miasta. Przybliżenie dzieciom historii osiedla, zabytków i charakterystycznych miejsc.

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW.

Dziecko:

 • zna adres, numer i nazwę przedszkola oraz swojej grupy,
 • zna pracowników przedszkola i wie czym się zajmują,
 • potrafi umiejscowić przedszkole w osiedlu, zna nazwę osiedla,
 • rozpoznaje strategiczne punkty osiedla oraz ważne instytucje funkcjonujące w środowisku.

 

Ad. 3 PATRZĘ NA WROCŁAW-HISTORIA, HERB, FLAGA, HEJNAŁ

OPIS DZIAŁANIA:

Nazwa i historia miasta, charakterystyczne cechy miasta,  prezydent, hejnał, herb i jego historia.  Miejsce miasta na mapie Polski. Miasto jako stolica Dolnego Śląska.

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW.

Dziecko :

 • zna charakterystyczne cechy miasta,
 • rozpoznaje herb i hejnał, wie co oznaczają,
 • zna historię powstania miasta,
 • wie jak nazywa się Prezydent miasta.

 

Ad. 4  ZABYTKI MIASTA i LEGENDY Z NIMI ZWIĄZANE

OPIS DZIAŁANIA:

Poznanie charakterystycznych zabytkowych budowli, pomników, legend.

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW:

Dziecko:

 • zna stare zabytki miasta, starówka, Ostrów Tumski,
 • zna charakterystyczne pomniki miasta,
 • zna legendy miejskie.

 

Ad. 5 PARKI WROCŁAWIA

OPIS DZIAŁANIA:

Poznanie parków miejskich i charakterystycznych cech – drzewostanu, pomników przyrody, fontanna, ogród japoński, ogród zoologiczny. Parki jako miejsce wypoczynku i aktywności rodzinnej. Rzeki Wrocławia i najpiękniejsze /najstarsze mosty/

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW:

Dziecko:

 • potrafi wymienić duże parki Wrocławia,
 • zna nazwy ciekawych eksponatów przyrodniczych i pomników przyrody,
 • zna nazwy i położenie mostów wrocławskich i nazwy rzek.

 

Ad. 6  INSTYTUCJE KULTURY

OPIS DZIAŁANIA:

Urząd Prezydenta, muzea, biblioteki miejskie, MEDIATEKA,  teatry, kina,  domy kultury, uniwersytet, opera, filharmonia

 

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW.

DZIECKO:

 • zna instytucje kultury,
 • zna sposób wykorzystania dóbr kultury,
 • potrafi właściwie zachować się w miejscach publicznych,
 • rozmawia na temat przeżyć kulturalnych,
 • podejmuje aktywność inicjowaną uczestnictwem w życiu kulturalnym.

 

EWALUACJA :

W  ewaluacji  uwzględnia się  opinie wychowanków , rodziców , nauczycieli , pracowników  przedszkola .

Sposoby  ewaluacji :

 

 • Analiza dokumentów – dziennik, plany grup,
 • Arkusze  obserwacji,
 • Ankiety – kierowane do  rodziców , nauczycieli,
 • Ocena realizacji „Programu regionalnego” na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. 

Projekt edukacyjny z regionalizmu w ramach realizacji programu autorskie  ,,Wrocławska   przygoda  Jasia i Małgosi”

 

 

 

Patrzę na Wrocław

– historia miasta, herb, flaga, hejnał

 

 

Założenia projektu

Tytuł : Patrzę na Wrocław – historia miasta, herb, flaga, hejnał

Data realizacji : czerwiec   2011 ( Dni Wrocławia)

Miejsce realizacji: Przedszkole Nr 102 we Wrocławiu. Grupy II-V

Cel ogólny : Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez  zainteresowanie   miejscowością i regionem, w którym mieszkam.

Cele szczegółowe:

Dziecko wie, że :

 • mieszka we Wrocławiu i jest Wrocławianinem
 • Wrocław jest miastem historycznym
 • Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska
 • jak wygląda herb Wrocławia i z ilu składa się części

Dziecko zna:

 • historię powstania Wrocławia
 • i rozpoznaje flagę, herb Wrocławia
 • charakterystyczne cechy miasta(Rynek, Ratusz, prezydent, duża ilość ulic, sklepów instytucji itd.)

Dziecko potrafi:

 • pokazać na ilustracjach elementy starego i nowoczesnego Wrocławia.
 • dostrzega różnice w architekturze (stare i nowe budownictwo)
 • pokazać na mapie Polski  miasto Wrocławia
 • wymienić znanych mieszkańców Wrocławia
 • podać charakterystyczne cech miasta
 • znaleźć w mieście jego symbole ( herb, flagę, logo)

Rodzaje aktywności:  umysłowa,  ruchowa, plastyczna , muzyczna,

Formy ewaluacji: obserwacja dzieci,  prace i   wytwory plastyczne, karty pracy,

Przewidywany efekt: dziecko rozpoznaje i nazywa symbole swojego miasta.

Dzień  pierwszy :  Znam historię swojego miasta

Proponowane działania:

Dzieci młodsze:

 • Opowieść n-lki o powstaniu Wrocławia ,,Od osady do miasta”- wizualizacja z wykorzystaniem dowolnych elementów.
 • Zabawa ruchowa, dźwiękonaśladowcza ,,Podróżujemy po Wrocławiu” (pieszo, konno, samochodem, tramwajem,  rowerem)
 • Przystanek ,,Ratusz „ – oglądanie ilustracji przedstawiającej najważniejszą budowlę w mieście – miejsce pracy Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza.

Dodatkowe zadania:

 • kolorowanie starych kamieniczek,układanie z klocków ulic prowadzących do Ratusza
 • kolorowanie kwiatków dla prezydenta Dudkiewicza

Dzieci starsze

 • Słuchanie legendy  o powstaniu Wrocławia (autor D.Kopeć, naucz. P-102) ,,Opowieść o Wrocławiu’.
 • Rozmowa przy mapie lub ilustracji Wrocławia z lotu ptaka- ustalenie cech charakterystycznych dla miasta: Rynek, ratusz, ulice, domy i charakterystyczne budowle.
 • Gra dydaktyczna ,,Dopasuj charakterystyczne dla miasta obrazki i umieść je na  konturze miasta”
 • Zabawa ruchowa ze śpiewem ,,Autobusy, busy.. z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej
 • Tworzenie w zespołach makiety wrocławskiego Rynku z wykorzystaniem różnorodnego materiału,
 • słuchanie hejnału wrocławskiego

Dodatkowe zadania:

 • lekcje muzealne
 • wycieczka do Muzeum Archidiecezjalnego, historycznego, etnograficznego
 • tworzenie ilustracji do wysłuchanej legendy ( wyeksponowanie prac na wystawie w holu przedszkola)
 

Dzień  drugi : 

Jestem Wrocławianinem i  Dolnoślązakiem

Proponowane działania:

Dzieci młodsze:

 • Słuchanie rymowanek o Wrocławiu –wprowadzenie pojęć: Wrocław,  Wrocławianin, Wrocławianka
 • Zabawa ruchowa do piosenki ,,My Wrocławianie
 • Ćwiczenia słownika ,,Nazwij ten obrazekDziałania plastyczne do wyboru :

,,Wrocławianka i Wrocławianin” – kolorowanie postaci chłopca i dziewczynki.

 • Plakat ,,My Wrocławianie we Wrocławiu”- naklejanie wyciętych postaci na przygotowany wcześniej na szarym papierze kontur Wrocławia z cechami miasta.

Dzieci starsze:

 • Rozmowa przy mapie Polski ( umiejscowienie Wrocławia na mapie, zaznaczenie regionu dolny Śląsk i jego stolicy, porównanie stolicy Dolnego śląska ze stolicą Polski, globalne czytanie wyrazów: Wrocław, Dolny Śląsk, Odra, Warszawa i ich analiza słuchowa.
 • Galeria ,Wielcy Wrocławianie” – poznajemy  Prezydenta miasta Dudkiewicza, kolarza Szurkowskiego, twórcę ,,Liściaków” i haftu wrocławskiego Cz. Rodziewicz.
 • Zabawy przy piosence ,,My Wrocławianie”, ,,Autobusy, busy”, ,,Niebieskie tramwaje”
 • Działania plastyczne do wyboru:
 • album o Wrocławiu : Wrocław zabytkowy –  Wrocław współczesny
 • Liściaki – sztuka regionalna
 • Haft wrocławski w dziecięcej twórczości dziecięcej.

Dodatkowe zadania:

 • utworzenie w sali kącika  książki autorstwa wrocławskich poetów: Cz. Rodziewicza, J.Urbanka, Nienartowicz,
 

Dzień  trzeci : 

Znam i rozpoznaję herb Wrocławia

Proponowane działania:

Dzieci młodsze:

 • Herb  w naszej sali – zapoznanie dzieci z wyglądem herbu Wrocławia (bez symboliki)
 • kolory, postacie
 • spacer na pobliski przystanek tramwajowy, autobusowy
 • szukane herbu na miejskiej komunikacji

Dzieci starsze

 •  Co to jest herb? -Wyjaśnienie słowa, zapoznanie z symboliką, kolorami ,postaciami umieszczonymi we wrocławskim herbie.
 • Kolorowanie herbu wg podanego wzoru
 • Puzzle – Herbowa układanka
 • W poszukiwaniu wrocławskiego Herbu – spacer do Rynku – szukanie po drodze herbu np. na środkach komunikacji miejskiej

 

Dodatkowe zadania:

 • karta pracy ,,Rysujemy herb”

Dzień  czwarty : 

Rozpoznaję flagę i logo Wrocławia

Proponowane działania:

Dzieci młodsze:

 • Wrocławska flaga– omówienie przyniesionej do grupy flagi, kolory; kiedy i jak jej używamy.
 • flaga – kolorowanie
 • Spacer pobliskimi ulicami – wykorzystanie flagi do dekoracji ulic

Dzieci starsze

 • Zagadka ,,Kawałek żółto-czerwonego materiału powiewającego na wietrze- co to jest?
 • Gdzie i kiedy można zobaczyć wywieszoną wrocławska  flagę ? ( w Rynku, na ulicach, na stadionie, uroczystości kościelne
 • zestaw ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem wrocławskich chorągiewek
 • Symboliczne logo Wrocławia – odczytywanie poszczególnych jego elementów, szukanie logo na tramwajowych biletach
 • Rysowanie na małych kartkach papieru Logo
 • Spacer ulicami Wrocławia – szukanie symboli Wrocławia:

Działania plastyczne do wyboru:

 • wrocławska chorągiewka na drewnianym patyczku
 • kolorowanie wrocławskiej flagi

Dzień  piąty : 

Patrzę na Wrocław i już dużo widzę –  quizy i konkursy podsumowujące realizację projektu oraz zdobytą przez dzieci wiedzę.

Dzieci młodsze

 • zagadki obrazkowe : Co to jest? flaga, ratusz, herb
 • rozpoznawanie wśród flag takiej samej flagi ( flagi wrocławskiej)
 • kolorowanie flagi wrocławskiej wg wzoru

Dzieci starsze

 • Międzygrupowa zgaduj-zgadula ( przykładowe zadania):
 • Rozwiązanie krzyżówki z hasłem WROCLAW
 • układanie zdań ze słowem WROCŁAW
 • Rozpoznawanie wśród kilku flag, flagi wrocławskiej
 • układanie herbu Wrocławia z 5 części
 

Wystawa prac plastycznych podsumowująca projekt pt.

,, Symbole Wrocławia w twórczości plastycznej dzieci”.

About Author