Nasze przedszkole należy do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie! Już dziewięć edycji promujemy zdrowy styl życia starając się stworzyć środowisko, w którym wszyscy jego uczestnicy (personel, dzieci, rodzice) podejmują starania aby poprawić swoje samopoczucie, coraz to lepiej i skuteczniej dbać o zdrowie swoje i innych, a także uczyć się zdrowego stylu życia.

Nasza misja

Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi w relacjach z środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Budzenie zaciekawienia światem i ludźmi, rozbudzanie spostrzegawczości, wrażliwości i wyobraźni. Rozwijanie kreatywności i aktywności społecznej dziecka.

Absolwent Przedszkola nr 102

Mały obywatel wyrastający w poczuciu akceptacji i tolerancji, dbający o zdrowie, ciekawy świata, kreatywny, tożsamy ze swoją kulturą i przynależnością regionalną.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna NR 1

Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 we Wrocławiu http://www.ppp1.wroc.pl/

Sala przedszkola nr 102

 

Szkoła w mieście

Projekt ,, Szkoła w Mieście” jest finansowany przez Gminę Wrocław i realizowany w naszym przedszkolu już od 4 lat .

W ramach projektu dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach edukacyjnych organizowanych w różnych organizacjach, instytucjach, teatry, muzea, domy kultury, stowarzyszenia, obiekty sportowe, które są na liście organizacji/instytucji biorących udział w projekcie.

Zajęcia są planowane i realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem i przydzielonymi przez Gminę Wrocław środkami.

Koordynatorem projektu  ,,Szkoła w Mieście ” w  Przedszkolu Nr 102 jest  naucz. Barbara Straszko

Odwiedziliśmy:

 Hydropolis

Kinio ,,Nowe Horyzonty” –  cykl zajęć edukacyjnych  – film +warsztaty

Kino Nowe Horyzonty

Teatr na Ostrowie Tumskim

Forum Muzyki

Muzeum Czterech Kopuł

 

Wrocławskie  ZOO

Wrocławska Manufaktura cukierków i lizaków – zwiedzanie +warsztaty tworzenia słodyczy

Spacer z przewodnikiem ,,Szlakiem wrcławskich krasnali”

Zajęcia warsztatowe na terenie przedszkola

Zajęcia teatralne z działaniami interaktywnymi  na terenie przedszkola

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już w przedszkolu…

Katechizm polskiego dziecka – Władysław Bełza

Kto ty jesteś? Polak mały.

Jaki znak twój? Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.

W jakim kraju? W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną.

Czym zdobyta? Krwią i blizną.

Czy ją kochasz? Kocham szczerze.

A w co wierzysz? W Polskę wierzę.

Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię.

Coś jej winien? Oddać życie.

Oglądnij poniższe, ciekawe prezentacje na YouTube:

wiersz Kto ty jesteś? Polak mały.. 

Polska moja ojczyzna

Polskie symbole narodowe

 

Zaśpiewaj wspólnie z YouTube

piosenka: Nasza flaga biało-czerwona

piosenka: To jest mój kraj to moja Polska

piosenka: Jesteśmy Polką  i Polakiem

piosenka: Dziecko to taki patriota mały

piosenka: Co to jest niepodległość?

 

Oglądnij, posłuchaj z YouTube

bajka Gniazdo białego orła

legenda o Warsie i Sawie


Jesteśmy Europejczykami!!!

Jednym z podmiotowych aspektów procesu edukacyjnego jest przygotowanie dziecka do aktywnego i samodzielnego współuczestnictwa w całokształcie wydarzeń zachodzących w środowisku przyrodniczo – społecznym. Dlatego też priorytetowym zadaniem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do aktywnego działania, czyli wyrażania własnej inicjatywy, rozwijania samodzielności i zdolności kreatywnych oraz zapewnienia poczucia pełnej swobody.

Dziecko w wieku przedszkolnym, jest osobowością podlegającą oddziaływaniu różnych wpływów środowiskowych: rodziny, środowiska lokalnego, grupy rówieśniczej oraz szeroko pojmowanego  środowiska społeczno – kulturowego. Wszystko to, co dziecko otacza, z czym styka się ono bezpośrednio i co dzieje się wokół niego, wywiera znaczący efekt na rozwój jego procesów psychicznych, kształtowanie pojęć oraz zachowanie się w różnych sytuacjach. Impulsy płynące spoza środowiska rodzinnego stają się istotne w rozwoju i kształtowania różnych zainteresowań u dziecka w wieku przedszkolnym.

Zainteresowanie dzieci Unią Europejską przejawiało się w pytaniach zadawanych nauczycielom oraz w swobodnych wypowiedziach dzieci. Ciekawość świata rozbudzona w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej sprowokowała nauczycieli do stworzenia projektu edukacyjnego z cyklu MALI WROCŁAWIANIE W SWOICH PRZEDSZKOLNYCH OGRODACH, pod tytułem:

Nasze drogie przedszkolaki, już niedługo, już za chwilę europejskie przetrą szlaki”.

 

Cele ogólne:

 • Budzenie zainteresowania kulturą i specyfiką własnego regionu, Polski i innych państw;
 • Rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka na powietrzu;
 • Włączenie do współpracy rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi argumentować opinie dotyczące walorów rodzinnego miasta;
 • Dziecko zna nazwę miasta, w którym mieszka;
 • Dziecko rozwija w sobie przyjazny stosunek do innych narodowości i kultur;
 • Dziecko potrafi współdziałać w zespole.

Metody:

 • Metody aktywne, samodzielnych doświadczeń, zadań otwartych.

Miejsce:

 • Ogród przedszkolny

Liczba uczestników:

 • Wszystkie dzieci przedszkolne oraz rodzice, nauczyciele i przedstawiciele środowiska lokalnego.

Czynności przygotowawcze:

 • Przygotowanie paszportów i stempli dla wszystkich dzieci.
 • Przygotowanie stanowisk i flag wybranych państw europejskich.

 

Przebieg zajęć:

Działania wspólne:

 1. zaproszenie wszystkich uczestników do zabawy, rozdanie „PASZPORTÓW EUROPEJCZYKA”,  do których dzieci będą zbierały stemple z odwiedzonych „państw”. Wyjaśnienie reguł zabawy.
 2. „Poczta europejska” –  przedszkolaki wysyłają kartki z pozdrowieniami  z odwiedzonych państw, projektując swoją własną kartkę i znaczek pocztowy.

 

Działania w zespołach

podróż po wybranych państwach- dzieci poznają charakterystykę danego państwa:

1. POLSKA MOJA OJCZYZNA:  wykonanie dużej mapy Polski,  dzieci nanoszą do konturu mapy kartoniki z obrazkami charakterystycznymi dla danego regionu; starszaki przyczepiają nazwy ważniejszych miast; młodsze dzieci kolorują obrazki i wypełniają kolorem wnętrze konturu mapy; w umieszczaniu obrazków dzieciom pomagają rodzice odwołując się do wspomnień dzieci z wakacyjnych podróży/.

 1. CZECHY – nasz południowy sąsiad: nauka tańca Polka, oglądanie albumów i widokówek z Czech, z akcentem na ludowość strojów.
 2. WŁOCHY – wędrówki kulinarne : dzieci dzielą się z innymi swoimi wspomnieniami z wakacyjnych podróży, wspominają włoskie potrawy: pizza, spaghetti. Z masy solnej uczestnicy formują pizze i ozdabiają tworzywem przyrodniczym.
 3. FRANCJA- budowanie z pudeł, klocków i puzzli wieży Eiffla.
 4. DANIA – kraina klocków lego: zabawy konstrukcyjne, jazdy rowerami.
 5. GRECJA – kolebka olimpiady: zabawy sportowe, celowanie papierowymi kulami do celu, skoki na skakance, slalom z piłką.

Przewidywane efekty:

 • zadowolenie dzieci
 • czynny udział w zabawie społeczności przedszkolnej
 • nabywanie nowych doświadczeń i poszerzanie wiedzy
 • Ø poznanie i wzbogacenie wartości kulturowych środowiska najbliższego dziecku i krajów unii europejskiej. 

PASZPORT

EUROPEJCZYKA

 

 

 

 

Nauczyciele zaangażowani w realizację tego projektu edukacyjnego wielu rodziców  i członków społeczności lokalnej, aby jak najlepiej i jak najbardziej obrazowo przybliżyć dzieciom interesujący je temat. Dzięki rodzicom, dzieci mogły obejrzeć filmy i zdjęcia z różnych stron Europy. W naszą akcję włączyliśmy również pracowników biblioteki, którzy udostępnili dzieciom albumy oraz publikacje internetowe. Nauczyciele przyrody pokazywali i objaśniali dzieciom mapy obrazujące granice państw, oraz ukształtowanie terenu. Nauczyciele muzyki zaprezentowali dzieciom mieszankę piosenek   i tańców ludowych z różnych stron świata, pokazali stroje i charakterystyczne elementy ludowości. Byliśmy także na wycieczce we włoskiej reatauracji, gdzie dzieci mogły poznać   i skosztować charakterystycznych potraw słonecznej Italii. Wielokierunkowa współpraca, jaką podjęliśmy w tym względzie zaowocowała wielkim przeżyciem przez same dzieci tej wielkiej przygody, jaką była ta przedszkolna podróż po krajach naszych sąsiadów. Dobry nauczyciel zawsze znajdzie okazję, aby wykorzystać ciekawość dziecka do przekazania mu takiej wiedzy, która je interesuje, a jeżeli zrobi to w sposób ciekawy i przemyślany, przeżycie będzie tym większe. O tym ile dzieci wyniosły z tych zajęć świadczy fakt jak długo ze sobą o tym rozmawiały na te tematy, oraz to jak często w spontanicznej zabawie wykorzystywały zdobyte wiadomości. Za wspaniałą zabawę również bardzo dziękowali nam rodzice.

Bezpieczeństwo

System zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu nr 102 we Wrocławiu

 

I. Cele systemu oraz procedur

 

 1. Cele systemu i procedur:

a)    Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu.

b)   Wdrożenie zasad postępowania pracowników, rodziców i dzieci warunkujących wysoki poziom bezpieczeństwa.

c)    Usystematyzowanie zasad postępowania społeczności przedszkolnej.

d)   Zwiększenie kontroli nad spełnianiem obowiązków pracowników przedszkola, nauczycieli i rodziców.

2. System oraz procedury dotyczą nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracyjno – obsługowych.

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

W razie zagrożenia:

Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 71 777 95 01
71 777 95 02
71 777 95 60

Dokumenty:

Procedura postępowania w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka- wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie

Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć

Procedura antyterrorystyczna

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola

System bezpieczeństwa

Innowacja pedagogiczna „dziecko jest samodzielne”

I. Zakres organizacyjny  innowacji pedagogicznej

Autorki  innowacji :

Kopeć Dorota

Sobolewska  Elżbieta

Straszko  Barbara

Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna

Zakres innowacji: innowacją zostanie objęte całe przedszkole tj. 125 dzieci z pięciu grup wiekowych (3,4,5-latki)

Jakich zajęć edukacyjnych dotyczy innowacja: innowacja będzie dotyczyła wybranych zajęć edukacyjnych oraz czynności samoobsługowych realizowanych w ramach podstawy programowej poszerzając je o treści zawarte w programie innowacji.

Obszar tematyczny innowacji: innowacja obejmować będzie działania w zakresie usprawniania samoobsługi dziecka oraz prawidłowego posługiwania się przyborami do zajęć plastycznych. Obejmuje również warsztaty kulinarne skierowane na samodzielność dzieci w przygotowaniu prostych posiłków i deserów.

Przewidywany czas realizacji innowacji: od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r.

II. Zakres merytoryczny innowacji pedagogicznej

Źródło działań innowacyjnych, w tym wyniki diagnozy poprzedzającej wprowadzenie innowacji:tworząc innowację pedagogiczną ,,Dziecko jest samodzielne” wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców, mając jednocześnie świadomość, że jednym z najważniejszych obowiązków nauczyciela przedszkola jest dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz umożliwienie im jak najłagodniejszego przejścia z przedszkola do szkoły. W związku ze zmianami w edukacji oraz koniecznością podjęcia obowiązku szkolnego przez  sześciolatki, dziecko idące do szkoły musi wcześniej  osiągną dojrzałość szkolną, szybciej wejść w rolę ucznia i prędzej stać się samodzielnym. Źródłem inspiracji powstania innowacji ,,Dziecko jest samodzielne” jest dotrzymanie kroku zachodzącym zmianom w edukacji oraz podniesienia rezultatów własnej pracy  z dzieckiem w zakresie skutecznego wdrażania go do samodzielności.

Opis nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych, organizacyjnych: głównym celem innowacji jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie samoobsługi i zdrowego odżywiania oraz zdobywanie sprawności potrzebnych do uzyskania samodzielności i samowystarczalności. Myślą przewodnią tego programu jest zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych w obszarach: higieny osobistej, spożywania i samodzielnego przygotowywania  posiłków, ubierania i zdejmowania odzieży, posługiwanie się przyborami plastycznymi. Poza konkretnymi czynnościami samoobsługowymi dziecko wykonuje inne towarzyszące im czynności, które tworzą sekwencję kroków składających się na określoną umiejętność w danym zakresie. I tak np. samodzielne mycie rąk to sekwencja następujących czynności:wejście do łazienki, zapalenie światła, podciągniecie rękawów, odkręcenie kranu, namydlenie rąk , robienie pianki, spłukanie rąk, otrzepanie rąk z wody nad zlewem,zakręcenie kranu, wytarcie rąk w swój ręcznik, opuszczenie rękawów, zgaszenie światła, wyjście z łazienki. Skracanie sekwencji znacznie ogranicza u dziecka rozwój samodzielności. Dlatego założeniem programu jest opanowanie przez dzieci  czynności samoobsługowych   z wykonywaniem  jak największej ilości czynności dodatkowych tworzących sekwencję.

Nowatorstwo w obszarze programowym będzie polegało na włączeniu w działania edukacyjne warsztatów kulinarnych podczas których dzieci będą nie tylko poznawały zasady zdrowego i racjonalnego żywienia ale będą mogły samodzielnie przygotować sobie prosty posiłek lub deser. Przy współpracy z intendentką oraz kucharkami planujemy włączyć przedszkolaki w przygotowywanie sobie prostych posiłków  zaplanowanych w jadłospisie przedszkolnym. Raz w dekadzie zostanie zaplanowane śniadanie, deser lub surówka, którą dzieci same sobie przyrządzą lub skomponują a potem zjedzą.

Nowatorstwo  innowacji w obszarze metodycznym będzie polegało na zdobywaniu kolejnych umiejętności w formie sprawności, odznaczanych na wspólnej, tablicy sprawności przedszkolaka ,,Wiem, potrafię” oraz uzyskaniem przez każde dziecko na koniec roku odznaki ,,Jestem samodzielny”. W pracy nad umiejętnościami samoobsługowymi ważne jest, aby  wiedzieć co dziecko powinno osiągnąć w danym przedziale wiekowym. Dlatego stworzone zostały Obszary sprawności realizowane w zakresie samodzielności  dla dzieci 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich oraz indywidualna karta diagnozująca opanowane przez dziecko umiejętności samoobsługowe, która pozwoli również nauczycielowi monitorować opanowane przez dziecko umiejętności zarówno  w zakresie samoobsługi jak   i samodzielności.

Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych:  do ewaluacji innowacji ,,Dziecko jest samodzielne” zostaną wykorzystane : obserwacje dzieci prowadzone przez nauczycieli we wszystkich grupach i  przy każdej nadarzającej się okazji, indywidualne karty diagnozujące umiejętności dzieci, grupowe tablice sprawności przedszkolaka, ankiety dla rodziców i nauczycieli oceniające  innowację. Z przebiegu innowacji prowadzona jest dokumentacja fotograficzna. Analizę i weryfikację zgromadzonych informacji przeprowadzą autorki innowacji po zakończeniu jej realizacji. Wyniki końcowe ewaluacji posłużą do sporządzenia raportu końcowego oraz porównania zawartych w inicjacji celów z rezultatami. Raport wraz z wnioskami zostanie przedstawiony nauczycielom na Radzie Pedagogicznej i  rodzicom oraz  zostanie  wykorzystany do badania losów absolwenta.


Raport końcowy

W okresie od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r. realizowana była w  Przedszkolu nr 102 innowacja pedagogiczna ,,Dziecko jest samodzielne”. Innowacją objęte były dzieci  3-6 letnie. 
Realizując innowację nauczycielki nastawiały się głównie na doskonalenie samodzielności praktycznej dzieci, która związana była z samoobsługą i obejmowała samodzielne jedzenie, ubieranie się i rozbieranie, naukę higieny osobistej oraz samodzielne posługiwanie się przyborami plastycznymi.
Głównym celem innowacji było podnoszenie wiedzy i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie samoobsługi i zdrowego odżywiania oraz sprawności praktycznych potrzebnych do uzyskania samodzielności i samowystarczalności.
Aby osiągnąć założone cele nauczycielki  ze wszystkich grup:
 • umieściły w widocznym miejscu w salach tablice sprawności przedszkolaków ,,Wiem, potrafię …” , na których systematycznie, każdemu dziecku odznaczały zdobywane umiejetnościw zakresie samoobsługi.  Na koniec roku dzieci otrzymały medale ,,Samodzielny przedszkolak”
 • utworzyły w grupach kąciki plastyczne z dostępnymi dla dzieci przyborami plastycznymi – ilość przyborów dostosowana była do wieku i możliwości dzieci. Każda umiejętność korzystania z danego przyboru była zademonstrowana przez nauczyciela a później monitorowana
 • prowadziły urozmaicone i różnorodne zajęcia edukacyjno-dydaktyczne, były to  między innymi: realizacja programu polsko- szwajcarskiego ,,dzieciństwo beż próchnicy, pokazy i pogadanki, spotkania z ekspertami, zabawy tematyczne, teatrzyki, zabawy ruchowo-nasladowcze, zagadki smakowe, degustacje i warsztaty kulinarne.
 • prowadziły naukę higieny osobistej w zakresie korzystania z toalety, mycia rąk i twarzy, korzystania z chusteczek higienicznych, posługiwania sie sztućcami w tym nożem, rozbieranie się i ubieranie w szatni oraz przebieranie się w strój gimnastyczny z zachowaniem włąciwej kolejności wykonywanych czynności. Dzieci nauczyły się prawidłowo myć zęby.
 • przy dużym zaangażowaniu intendentki i personelu kuchennego nauczycielki organizowały warsztaty kulinarne polegające na samodzielnym przygotowaniu przez dzieci prostych i zdrowych potraw. Były to między innymi: szwedzki stół ,gdzie dzieci przygotowywały sobie z gotowych produktów zdrowe kanapki na śniadanie, uczyły się smarować chleb, samodzielnie komponoiwały sobie jogurty smakowe, sałotki owocowe, soki i przekąski.
Założeniem innowacji, było zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych w poszczególnych obszarach z zachowaniem właściwych dla tych czynności sekwencji ruchów.Przez cały rok nauczycielki systematycznie przypominały kolejne etapy poszczególnych czynności, monitorowały przyrost wiedzy i umiejętności  dzieci, motywowały je do samodzielności poprzez tablicę ,,Wiem, potrafię… oraz współpracowały  z rodzicami w celu kontynuowania  samodzielności samoobsługowej w domu.

Do ewaluacji innowacji wykorzystano:

 • codzienną obserwacje  tablice ,,Wiem, potrafię …”
 • ankietę dla nauczycieli oceniającą innowacje
 • kronikę i dokumentację fotograficzną
 • jadłospisy dekadowe
W wyniku realizacji innowacji pedagogicznej ,,Dziecko jest samodzielne” wszystkie dzieci doskonaliły umiejętności  w zakresie samoobsługi, prawidłowego posługiwania się przyborami plastycznymi oraz samodzielnego przygotowywania sobie  zdrowych posiłków zwracając  przy tym uwagę na zachowywanie właściwych dla tych czynności sekwencji ruchów. Motywacją do pracy nad samodzielnością była tablica ,,Wiem , potrafię… a końcowym sukcesem medal ,,Samodzielny Przedszkolak”.
 
Z analizy indywidualny kart diagnozujących dzieci w zakresie  umiejętności samoobsługowych wynika, że:
 • Systematyczny trening czynności samoobsługowych z zachowaniem właściwej kolejnosci wykonywanych czynności jest podstawą do podnoszenia sprawności samobsługowych i czyni dziecko sprawniejszym, pewniejszym siebie i bardziej niezaleznym.
 • Im dziecko jest starsze, tym więcej ma opanowanych umiejętności samoobsługowych z zachowaniem prawidłowo wykonywanych sekwencji ruchów, co sprawia, że jest ono bardziej samodzielne i lepiej funkcjonyje w grupie
 • We wszystkich grupach wiekowych widoczny był przyrost  wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie samoobsługi
Umożliwienie dzieciom  udziału w systematycznych zajęciach i warsztatach kulinarnych oraz doświadczenia związane z samodzielnością w zakresie przygotowywania prostych posłów  sprawiły,że dzieci w tym zakresie nie tylko  wykazują dużą samodzielność ale chętniej zjadają  to co same sobie przygotowały.
 
WNIOSKI  KOŃCOWE
 
 1. W wyniku realizacji innowacji ,,dziecko jest samodzielne”  wszystkie dzieci  w przedszkolu doskonaliły umiejętności samoobsługowe zachowując właściwą dla tych czynności sekwencję ruchów. Obserwacja końcowa efektów wdrożonej  innowacji  pozwala stwierdzić, że dzieci stały się bardziej samodzielne, pewniejsze siebie i bardziej niezależne od dorosłego.
 2. W celu poznania  wpływu wdrożonej innowacji na adaptację i naukę   absolwentów naszego przedszkola w szkole  należałoby w badaniach losów absolwentów  uwzględnić zagadnienie samodzielności dzieci i uzyskać w tym zakresie informację zwrotną od nauczycieli nauczania początkowego.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647)

ogłoszono dnia 25 sierpnia 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.


ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  w PRZEDSZKOLU NR 102 we WROCŁAWIU

 1. W przedszkolu jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele- wychowawcy oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
 5. Pomoc udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych wynikających z:
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych;
 • trudności adaptacyjnych.

6.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • rodziców dziecka;
 • dyrektora;
 • nauczyciela – wychowawcy lub specjalisty;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodzinnego
 • kuratora sądowego;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela.
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

 • warsztatów, szkoleń, porad i konsultacji;

8.  Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i zaproszeni specjaliści.

9. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów zapewniają:

 • poradnie;
 • placówki doskonalenia nauczycieli w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

10.Wychowawca grupy planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

 • informowanie rodziców o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • ustalenie formy udzielania pomocy, okresu jej udzielania, wymiaru godzin
 • współpracę z rodzicami, nauczycielami, specjalistami, poradnią lub innymi osobami,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ppp dla każdego dziecka objętego pomocą,
 • prowadzenie wykazu dzieci objętych pomocą
 • bieżącą kontrolę realizacji ppp,
 • ewaluację podejmowanych działań
 • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (właściwe przechowywanie dokumentacji)
 • pełną dokumentację wychowawca składa na koniec roku dyrektorowi przedszkola.

11. Wymiar godzin form udzielania pomocy pp, dyrektor ustala z organem prowadzącym.

12. Rodzice/prawni opiekunowie/ instytucje lub inne uprawnione osoby składają u nauczycielek w grupie wniosek o udzielenie ppp.

 • jeśli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni/ od lekarza rodzic obowiązkowo   załącza te dokumenty do wniosku.

13. Nauczyciel  przyjmuje wniosek,  którą potwierdza datą wpływu dokumentu (oryginał zwraca rodzicowi/prawnemu opiekunowi) i przekazuje dyrektorowi