Deklaracja dostępności Przedszkole nr 102

Przedszkole nr 102 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 102.

 • Data publikacji strony internetowej:  
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
 • część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Puławska
 • E-mail: anna.pulawska@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 67 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 102 we Wrocławiu
 • Adres: ul. Litomska 11
  53-641 Wrocław
 • E-mail: sekretariat.p0102@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 67 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Brak dostępności architektonicznej z powodu braku środków finansowych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z  tłumacza języka migowego na miejscu i on-line oraz  odsłuchania komunikatu .
 • Przedszkole nie posiada własnego parkingu dla rodziców.
 • Parking osiedlowy ogólnodostępny.
 • Możliwość skorzystania z alternatywnej formy komunikacji poprzez osobisty kontakt z pracownikiem na poziomie wejścia do budynku.

 

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy