W tym artykule znajdziecie informacje i wskaźniki świadczące o gotowości szkolnej Uśmiech 

Grafika -gotowość szkolna

LISTA WSKAŹNIKÓW DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA

Sprawność grafomotoryczna (manualna):

• kreśli linie poziome, pionowe, „po śladzie”, samodzielnie i z zachowaniem prawidłowego kierunku

• kreśli linie koliste i faliste, kreśli linie zamknięte (koła, owale, prostokąty)

• łączy liniami zaznaczone punkty

• obrysowuje szablony figur geometrycznych różnych wielkości

• koloruje obrazki bez wychodzenia poza linie

• kopiuje przez kalkę techniczną duże kontury i kształty literopodobne

• rysuje szlaczki według przedstawionych wzorów

• tworzy samodzielne kompozycje

• prawidłowo trzyma przybór do pisania

• lepi z plasteliny i modeliny

• tnie nożyczkami według wytyczonej linii prostej i łamanej

Sprawność ruchowa (motoryka duża i mała):

• jest sprawne ruchowo, biega, skacze na jednej i na obu nogach, wspina się, rzuca piłkę

• chętnie uczestniczy w różnego rodzaju zabawach ruchowych, lubi zajęcia gimnastyczne

• zawiązuje sznurowadła, wiąże kokardki, zapina sprawnie guziki, zasuwa zamek

• chętnie rysuje, maluje

Orientacja przestrzenna:

• odróżnia lewą stronę ciała od prawej

• wskazuje swoją rękę, nogę prawą i lewą

• wskazuje rękę prawą i lewą u osoby siedzącej naprzeciw niego

• rozumie pojęcia określające położenie przedmiotu w przestrzeni (na środku, z prawej, lewej, wyżej, niżej, między, pod, nad, w, za, przed, obok)

• posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotu w przestrzeni (jw.)

Percepcja słuchowa:

• odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy ptaków

• odtwarza prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego

• dokonuje analizy zdania (wskazuje pierwsze słowo i ostatnie, podaje liczbę słów w zdaniu)

• wyróżnia głoskę (zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu

• dzieli proste wyrazy na głoski

• przeprowadza syntezę głoskową wyrazów o prostej budowie

• dzieli proste wyrazy na sylaby klaszcząc lub wystukując

• przeprowadza syntezę sylabową wyrazów o prostej budowie

• różnicuje wyrazy dźwiękopodobne, np. półka-bułka, Tomek-domek, nurek-murek itp.

• odróżnia głoski o podobnym brzmieniu (np. b-p, d-t, g-k, z-s, w-f, itp.)

• zapamiętuje krótkie wierszyki, rymowanki, piosenki, kilka poleceń naraz

• zapamiętuje materiał uszeregowany w sekwencje słowne (nazwy pory dnia, posiłków, dni tygodnia, pory roku)

• przez dłuższą chwilę uważnie słucha czytanych bajek, opowiadań, muzyki

Percepcja wzrokowa:

• chętnie bawi się klockami, układankami, puzzlami

• różnicuje położenie i ukierunkowanie figur geometrycznych (trójkąt, romb, prostokąt, kwadrat, koło) z zachowaniem kolejności figur

• układa obrazki z 3 części i z 9 części

• układa przedmioty z dowolnej liczby części

• układa kompozycję z figur geometrycznych, poprawnie odwzorowuje wzory

• potrafi wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie obrazkach

• dostrzega brakujące części w obrazkach

Mowa i myślenie:

• układa historyjkę obrazkową w poprawnej kolejności (3-4 obrazkowa)

• uzasadnia słowne kolejności obrazków w omawianej historyjce

• dokonuje klasyfikacji obrazków (np. z uwagi na użytek, kolor, kształt, wielkość), określa kategorie nadrzędne (np. meble, ubiory, przybory szkolne)

• dobiera w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej

• buduje poprawne wypowiedzi, prawidłowo używa trudniejsze wyrazy, mowa zawiera prawidłowe formy gramatyczne, posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat

• nie ma wady wymowy, prawidłowo wymawia wszystkie głoski

• przez około pół godziny potrafi zajmować się daną aktywnością, dobrze koncentruje uwagę

Elementarne pojęcia matematyczne:

• posiada umiejętność porównywania zbiorów równolicznych, różnolicznych

• ma opanowane pojęcia określające relacje między zbiorami (równo = tyle samo, mniej – więcej, o jeden mniej – o jeden więcej)

• posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 20, liczy wspak

• posiada umiejętność szeregowania zbiorów wg wzrastającej liczebności

• przeprowadza operacje dodawania i odejmowania w zakresie 10 (na konkretach, w pamięci)

Wiadomości na temat najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego:

• wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice

• zna nazwy niektórych zawodów i wiem czym ich przedstawiciele się zajmują

• zna nazwy środków lokomocji, maszyn, urządzeń i wie do czego służą

• zna nazwy zwierząt, wie w jakim środowisku żyją

• zna nazwy roślin, wie w jakim środowisku przyrodniczym rosną

Rozwój emocjonalno-społeczny i zachowanie:

• w przypadku rozstania z opiekunem (np. w przedszkolu, u znajomych) jest pogodne

• jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych, nie wymaga ciągłej uwagi dorosłego

• łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi

• jest wesołe, chętnie opowiada, nawiązuje rozmowę, jest aktywne, podejmuje inicjatywę

• podjęte zadania doprowadza do końca, jest wytrwałe, ciekawi je efekt pracy

• słucha poleceń nauczyciela, chętnie pełni wyznaczone przez nauczyciela role

• przestrzega ustalonych w grupie umów, reguł, jest zdyscyplinowane

• zgodnie bawi się w grupie – współdziała, czeka na swoją kolej itp.

• potrafi wykonać 3-4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego

• jest odporne na niepowodzenia

• przewiduje skutki swojego zachowania

• rozpoznaje swoje uczucia, nazywa je i potrafi je wyrazić

About Author